16.2.07

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...

Για να συζητήσουμε σχολιάζοντας ένα τραγούδι, το A liberal education των New Model Army. Οι στίχοι του είναι οι ακόλουθοι:

A liberal education

Take away our history
Take away our heroes
Take away our values
And leave us here with nothing
We were in the garden of Eden
Just as children mess around
We only leant against the tree
And the apple came tumbling down
You gave us what we asked for
But never what we wanted
We were only children
How could you have been so stupid
We went up to the steel walls
That guard the sacred town
We only whispered to ourselves
And the walls came tumbling down
We didn't want a victory
We just wanted to fight
But you wouldn't fight
You just gave in
You went and spoiled every game
You broke an everlasting chain
And nobody respects you for your weakness
Take away our idols
Take away our faith
Take away our hatred
And put us in this vacuum
Then say be yourself, please yourself
Express yourself some more
It's your right to do what you like
Because we can't really be bothered with you at all
We didn't want a victory
We just wanted to fight
But you wouldn't fight
You said it isn't nice to fight
You went and spoiled every game
You broke an everlasting chain
And nobody respects you for your weakness