28.5.10

Ημερίδα


Κείμενο της συνάντησης: Θέσεις – προτάσεις

Τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των ΚΠΕ που συναντήθηκαν στο Λαγκαδά στις 14 και 15 Μαΐου 2010, αφού έλαβαν υπόψη τους
α) τα κείμενα διεθνών συναντήσεων, αποφάσεων, διασκέψεων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,
β) τη στρατηγική της UNECE για την αειφόρο ανάπτυξη,
γ) το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο (συνταγματική αναθεώρηση 2001 για την αειφορία )
δ) τα πορίσματα της Διαβούλευσης των ΚΠΕ στις 15, 16 Απριλίου 2008
ε) τα κείμενα της ΠΕΕΚΠΕ,
συμφώνησαν στις παρακάτω θέσεις και προτάσεις:

1)Η περιβαλλοντική παιδεία, περιβαλλοντικός εγγραματισμός αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας, δικαίωμα και ευθύνη του πολίτη.

2)Η κάθε θεωρία, δράση και πράξη της Π.Ο. των Κ.Π.Ε. οφείλει να στηρίζεται, να καλλιεργεί, να αναδεικνύει, να προτάσσει και να διαχέει τους κανόνες, τις αρχές και τις αξίες της αειφορίας.

3)Κοινή διαπίστωση μας είναι ότι ο θεσμός των ΚΠΕ αποτελεί περιβαλλοντική, κοινωνική και εκπαιδευτική αναγκαιότητα έχοντας αποδείξει την αξία και την προσφορά του στην εκπαίδευση και στην τοπική κοινωνία. Θεωρούμε επιβεβλημένη την ενίσχυση της λειτουργίας και ανάδειξης κάθε ΚΠΕ και προτείνουμε την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας την επόμενη διετία προκειμένου να καθοριστεί η περιβαλλοντική, κοινωνική και εκπαιδευτική του ταυτότητα.

4)Τα ΚΠΕ να αποτελούν εκπαιδευτικές δομές ειδικού τύπου με παιδαγωγικό, επιμορφωτικό και δημόσιο χαρακτήρα και να επιτελούν το έργο της εκπαίδευσης για την αειφορία προτάσσοντας κάθε ενέργεια και δράση που έχει στόχο την βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας. Προσφέρουν ως κύριο έργο τους προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης- εκπαίδευσης για την αειφορία σε μαθητές (σχολεία). Επιμορφώνουν εκπαιδευτικούς καθώς και άλλες κοινωνικές ομάδες, παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, υλοποιούν έρευνα, συντονίζουν θεματικά δίκτυα και οργανώνουν τοπικές και διεθνείς συνεργασίες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία.

5)Οι υποδομές να καλύπτουν τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας κάθε ΚΠΕ. Το Υπουργείο Παιδείας με κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία ή φορέα του οφείλει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το ανωτέρω και προς πραγματοποίηση των σκοπών της εκπαίδευσης για την αειφορία και του σχεδίου δράσης του Υπουργείου για το «Νέο σχολείο:Πρώτα ο μαθητής».

6)Επίσης είναι αναγκαίο να τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ των συμβεβλημένων μερών (ΟΤΑ-ΕΙΝ) που διέπουν την λειτουργία των ΚΠΕ αναφορικά με τα κτίρια, τις υποδομές και λοιπές υποχρεώσεις.

7)Ο αριθμός των μελών της Π.Ο. κάθε ΚΠΕ οφείλει να είναι το λιγότερο 5 εκπαιδευτικοί με αύξηση του αριθμού τους ανάλογα με το προσφερόμενο έργο και την ταυτότητα του κάθε ΚΠΕ, με διαδικασία επικαιροποίησης κάθε 4 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών των Π.Ο. να διατηρηθεί ως έχει στα ΚΠΕ που λειτουργούν σήμερα. Η κάθε διαδικασία που αφορά την τοποθέτηση μελών των Π.Ο. να είναι τέτοια που να διασφαλίζει την αξιοκρατική επιλογή και να αναδεικνύει την εμπειρία στο διδακτικό αντικείμενο.

8)Τα ΚΠΕ ως εκπαιδευτικές δομές να λειτουργούν ακολουθώντας το ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Τα μέλη της Π.Ο. να λογίζονται ως εκπαιδευτικά στελέχη ενταγμένα στην πυραμίδα της διοίκησης που ασκούν διοικητικό, καθοδηγητικό και παιδαγωγικό έργο για το οποίο και να αμείβονται και μοριοδοτούνται ανάλογα. Σε κάθε ΚΠΕ να ορίζεται Διευθυντής και Υποδιευθυντής με αντίστοιχες υποχρεώσεις και προνόμια. Τέλος για την άσκηση του έργου αυτού όταν προσφέρεται εργασία εκτός ωραρίου να αμείβεται υπερωριακά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του εργατικού δικαίου.

9)Για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΚΠΕ απαιτείται η επαρκής και συνεχής χρηματοδότηση τους από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους .

10)Να τροποποιηθεί η δομή των ΤΔΚΠΕ με ενίσχυση της λειτουργίας τους και επικαιροποίηση της εμβέλειάς τους σε περιφερειακό επίπεδο.

Σημείωση αναρτώντος: Γνωρίζετε πως οι προσωπικές μου θέσεις είναι αρκετά διαφορετικές, αλλά βασική αρχή της αειφορίας είναι η συνεννόηση, η συναίνεση, η συμφωνία μέσα από μια διαδικασία διαρκούς σύνθεσης των αντιτιθέμενων απόψεών μας. Επιτέλους κάποτε η θεωρία μας πρέπει να συναντήσει τις πράξεις μας!

Αμφιβολίες...

...όχι πολλές, αλλά σίγουρα επαρκείς να δημιουργήσουν ένα μεγάλο κενό στην επικοινωνία μέσω του blog. Πρόσφατα οργανώσαμε στο Λαγκαδά μια συνάντηση Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Βόρειας Ελλάδας, στην οποία τελικά συμμετείχαν 17 Κ.Π.Ε. Σκοπός της συνάντησης ήταν να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας για το θεσμό των Κέντρων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα σε σχέση και τη μελλοντική θεσμική τους εξέλιξη με ορίζοντα ένα άλλο σχολείο, μιαν άλλη εκπαίδευση περισσότερο κοντά στις αρχές της εκπαίδευσης για την αειφορία, που βαυκαλιζόμαστε πως πρεσβεύουμε.
Ήταν ένα πολύ γόνιμο και ουσιαστικό διήμερο στο οποίο καταλήξαμε σε ένα κοινό πλάισιο αρχών και θέσεων, αντιπροσωπευτικό των ελπίδων μας για το μέλλον. Καλά θα μου πείτε, πού είναι οι αμφιβολίες;
Για την προπαρασκευή τη συνάντησης αποφασίσαμε να οργανώσουμε ένα ηλεκτρονικό forum κατάθεσης θέσεων, απόψεων, προτάσεων και διαλόγου, το οποίο ευελπιστούσαμε να λειτουργήσει προς την κατέυθυνση της καλύτερης προετοιμασίας της συνάντησης, αλλά και στη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για μια ευρύτερη συναίνεση στη διατύπωση των τελικών μας προτάσεων.
Το στησαμε, άλλωστε είναι τόσο εύκολο πια να δημιουργήσεις ηλεκτρονικές συζητήσεις, και αναμέναμε τη συνέχεια. Αν εξαιρέσουμε τα δικά μας κείμενα, με τα οποία θέλαμε και να ενημερώσουμε για τις θέσεις μας αλλά και να προκαλέσουμε την έναρξη του διαλόγου, είχαμε δύο μόλις παρεμβάσεις. Η μια μάλιστα εντελώς ασυνάρτητη, εκτός θέματος και απαξιωτική.
Προσθέστε σ' αυτήν την εμπειρία, την απορία μου για την πραγματική επικοινωνία που προσφέρουν κοινωνικά δίκτυα όπως το facebook ( το βαριέμαι απίστευτα! ), την απουσία από την blogόσφαιρα καλών μου φίλων που σταμάτησαν τις αναρτήσεις και αν λάβουμε υπόψη μας και τη σχετική κούραση που μας πιάνει όλους προς το τέλος του σχολικού έτους, θέλουμε πολύ να εγκαταλείψουμε αγαπημένες μας συνήθειες, όπως η επικοινωνία μέσω ενός blog;
Θεωρώ πάντως υποχρέωσή μου να αναρτήσω τις επόμενες ημέρες την περιγραφή των όσων κάναμε στην τέταρτη και τελευταία συνάντηση του προγράμματος Comenius στο οποίο συμμετείχαμε τη διετία 2008-2010.
Έγινε στη μικρή πόλη του Ιταλικού νότου Gravina και πιστεύω πως ολοκλήρωσε με επιτυχία μια πορεία στην οποία συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Περιβαλλοντικής ομάδας, αρκετοί συνάδελφοι του σχολείου, γονείς και φορείς της τοπικής κοινωνίας. Δεν ξέρω, αν όσα σας περιέγραψα ως τώρα από τις δράσεις μας στο Comenius και όσα ακολουθήσουν, συνδέονται έστω και λίγο με τα χαρακτηριστικά του "Νέου σχολείου" που οραματίζονται η Υπουργός μας και οι πολυπληθείς συνεργάτες της, αλλά για μας άνοιξαν νέους δρόμους, δείχνοντάς μας πόσο στραβά αρμενίζαμε και συχεζουμε να αρμενίζουμε!